Regulamin konkursu fotograficznego

K O N K U R S     F O T O G R A F I C Z N Y

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

C. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie jednej lub kilku ilustracji fotograficznych do wierszy umieszczonych w książkach festiwalowych znajdujących się na stronie festiwal.cudnolandia.pl
 2. Jeden UCZESTNIK może nadesłać maksymalnie 5 ilustracji fotograficznych.

D. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Osoba, która zamierza zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zwana dalej PRZEDSTAWICIELEM UCZESTNIKA, powinna założyć na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM.
 2. Aby zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA:
  a. loguje się na KONTO (na stronie festiwal.cudnolandia.pl)
  b. pobiera FORMULARZ AKCEPTACJI dostępny na KONCIE.
  c. wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE i przesyła w załączeniu wypełniony FORMULARZ AKCEPTACJI.

Po weryfikacji zgłoszenia PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA otrzymuje niezwłocznie informację.

 1. Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego UCZESTNIKA, przy czym można wypełnić tylko jeden FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczący danego UCZESTNIKA jako uczestnika konkursu fotograficznego.

E. PRZESYŁANIE i OCENA PRAC

 1. UCZESTNIK/PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła ilustracje fotograficzne w formacie plików jpg lub pdf o rozdzielczości co najmniej 250 dpi najpóźniej w terminie do dnia 1 grudnia 2022 r. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz tytuł wiersza zilustrowanego fotograficznie. Informacja o sposobie przesłania plików zostanie wysłana przez ORGANIZATORA na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.
 2. Jeżeli na fotografiach będzie umieszczony wizerunek osoby, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia skanu pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, musi być złożone na druku zgody, który jest dostępny za pośrednictwem KONTA.
 3. Komisję artystyczną do oceny prac powołuje ORGANIZATOR.
 4. Ocenie będą podlegać:
  • Oryginalność ilustracji
  • Wartość artystyczna fotografii
  • Jakość techniczna fotografii

F. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2022 roku w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Organizator prześle informację o godzinie rozpoczęcia koncertu galowego za pośrednictwem KONTA.

G. NAGRODY

Nagrody w Konkursie są następujące:

a. Nagroda za I miejsce
• nagroda rzeczowa
• umieszczenie zwycięskiej fotografii na okładce płyty wydanej z okazji kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA .

b. Nagroda za II miejsce
• nagroda rzeczowa

c. Nagroda za III miejsce
• nagroda rzeczowa

H. ZMIANY REGULAMINU

Organizator dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych zmianę Regulaminu. W takiej sytuacji, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA otrzyma za pośrednictwem KONTA informację o dokonanych zmianach.