Festiwal - konkurs literacki

                                                                                               Krok po kroku na FESTIWAL

                                                                                             K O N K U R S   L I T E R A C K I 

1. krok PIERWSZY

Warto zapoznać się z regulaminem konkursu literackiego, który znajduje się w zakładce KONKURSY. Tam można znaleźć informacje o tym kto może wziąć udział w konkursie literackim oraz jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie nadesłanych prac. 

2. krok DRUGI

Eliminacje w konkursie literackim przeprowadzają PRZYJACIELE CUDNOLANDII, czyli ośrodki kultury, biblioteki, szkoły oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą. Lista PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII znajduje się w zakładce Eliminacje/PRZYJACIELE CUDNOLANDII. Ta lista wciąż się powiększa! Jeśli Twoja szkoła, biblioteka, ośrodek kultury chciałyby przeprowadzić eliminacje w konkursie literackim, to powinny się skontaktować z panem Jackiem Cudnym. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.   

3. krok TRZECI 

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza inspirowanego tematyką wierszy i piosenek festiwalowych dotyczących zdrowego stylu życia, albo dotyczących niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z mass mediów, w tym z internetu. Lista tych wierszy i piosenek stanowi załącznik do regulaminu KONKURSU LITERACKIEGO, który znajduje się w zakładce konkursy/regulamin konkursu literackiego. Wszystkie wiersze i piosenki są dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl. 

4. krok CZWARTY 

Prace należy dostarczyć do Twojej szkoły, biblioteki, ośrodka kultury, czyli  PRZYJACIELA CUDNOLANDII  w terminie wyznaczonym przez tę szkołę, bibliotekę, ośrodek kultury itp. 

5. krok PIĄTY 

Każdy uczestnik kwalifikacji wstępnych otrzymuje specjalnie przygotowany imienny autograf Jacka Cudnego, zaś najlepszy wiersz w danych kwalifikacjach wstępnych zostaje nagrodzony jedną z książek festiwalowych.   

6. krok SZÓSTY 

Trzy najlepsze prace poszczególnych kwalifikacji wstępnych biorą udział w finale Konkursu, który odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku.  W razie wyjątkowo wysokiego poziomu poszczególnych kwalifikacji wstępnych prawo udziału w finale może być przyznane także innym UCZESTNIKOM tych kwalifikacji.

7. krok SIÓDMY 

W celu prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej udziału UCZESTNIKA, którego praca została zakwalifikowana do finału Konkursu, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA, czyli rodzic/opiekun prawny dziecka  albo pełnomocnik wymienionych wcześniej osób, zakłada na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM i wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.

8. krok ÓSMY 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się 3 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Organizator prześle informację o godzinie rozpoczęcia koncertu galowego za pośrednictwem KONTA.

                                                                           D O    Z O B A C Z E N I A    N A    F E S T I W A L U !!!