Regulamin konkursu recytatorskiego

K O N K U R S     R E C Y T A T O R S K I

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury "BROWAR B." we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. FORMUŁA I CELE FESTIWALU

Festiwal ma formę konkursu, którego celem jest prezentacja umiejętności recytatorskich uczestników.

C. UCZESTNICY

I kategoria – recytatorki/recytatorzy urodzeni w latach 2016-2017
II kategoria – recytatorki/recytatorzy urodzeni w latach 2014-2015
III kategoria – recytatorki/recytatorzy urodzeni w latach 2012-2013

D. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprezentowanie podczas eliminacji wstępnych recytacji dwóch wierszy spośród utworów umieszczonych w książkach festiwalowych znajdujących się na stronie festiwal.cudnolandia.pl. Wiersze można pobrać bezpośrednio ze strony festiwalowej.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prezentacje solowe.

E. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW

Ocenie będą podlegać:

 1. zrozumienie tekstu\
 2. dobór repertuaru\
 3. interpretacja wiersza\
 4. stopień opanowania tekstu i dykcja\
 5. indywidualność artystyczna

F. I ETAP KONKURSU - KWALIFIKACJE WSTĘPNE

Kwalifikacje wstępne mają formę kwalifikacji lokalnych oraz kwalifikacji on-line.

a. kwalifikacje lokalne

 1. Kwalifikacje lokalne przeprowadzają ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola, domy dziecka oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, zwane dalej PRZJACIÓŁMI CUDNOLANDII.
 2. Lista PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII, terminy oraz zakres kwalifikacji znajduje się na stronie festiwalowej.
 3. Podczas kwalifikacji lokalnych każdy UCZESTNIK prezentuje wybrane przez siebie dwa wiersze festiwalowe dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl.
 4. Zwycięzcy poszczególnych kwalifikacji lokalnych otrzymują prawo udziału w finale konkursu, który odbędzie się 24 listopada 2024 r. w Centrum Kultury „BROWAR B” we Włocławku. W razie wyjątkowo wysokiego poziomu poszczególnych kwalifikacji lokalnych prawo udziału w finale może być przyznane także innym UCZESTNIKOM tych kwalifikacji.
 5. W celu prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej udziału UCZESTNIKA zakwalifikowanego do finału Konkursu, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zakłada na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM i wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.
 6. Najpóźniej w terminie do dnia 3 listopada 2024 roku osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu otrzymają za pośrednictwem KONTA informację, który z wierszy prezentowanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji lokalnych, będzie stanowić repertuar UCZESTNIKA podczas finału Konkursu w dniu 24 listopada 2024 r.

b. kwalifikacje on-line

 1. Osoba, która zamierza zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zwana dalej PRZEDSTAWICIELEM UCZESTNIKA, powinna założyć na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM.
 2. Aby zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA:
  a. loguje się na KONTO (na stronie festiwal.cudnolandia.pl)
  b. wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.
 3. Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego UCZESTNIKA, wypełniając dla każdego UCZESTNIKA osobny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 4. Aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła najpóźniej w terminie do 27 października 2024 roku dwa nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące wykonanie dwóch wierszy festiwalowych przez UCZESTNIKA. Teksty wszystkich wierszy festiwalowych są dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl. Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez organizatorów na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.
 5. Komisję konkursową kwalifikacji wstępnych on-line powołuje ORGANIZATOR.
 6. Kwalifikacje wstępne on-line będą rozstrzygnięte w terminie do 3 listopada 2024r.
 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem KONTA wraz ze wskazaniem tytułu jednego wierszy zaprezentowanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji wstępnych, który będzie stanowić repertuar UCZESTNIKA podczas finału Konkursu.

G. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W FINALE KONKURSU

Zarówno w przypadku eliminacji lokalnych, jak i eliminacji on-line, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA potwierdza udział zakwalifikowanego UCZESTNIKA w finale Konkursu w terminie do 10 listopada 2024 r. odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu UCZESTNIKA do Finału Konkursu. Brak potwierdzenia udziału w Finale w terminie wymienionym wcześniej może skutkować zaproszeniem do udziału w Finale innego UCZESTNIKA.

H. II ETAP KONKURSU - FINAŁ i KONCERT GALOWY

a. Finał

 1. Finał Konkursu odbędzie się 24 listopada 2024 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Informacja o godzinie zmagań finałowych oraz pozostałe informacje organizacyjne będą przesyłane na bieżąco za pośrednictwem KONTA.
 2. UCZESTNICY pokrywają koszty przejazdu. Każdemu UCZESTNIKOWI musi towarzyszyć rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przez chociażby jedną z w.w. osób. UCZESTNICY muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 3. Warunkiem udziału UCZESTNIKA w finale Konkursu jest otrzymanie przez ORGANIZATORA podpisanego przez PRZEDSTAWICIELA UCZESTNIKA FORMULARZA AKCEPTACJI, którego druk udostępniony jest na KONCIE. Może to nastąpić najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem finału Konkursu.
 4. Podczas finału Konkursu UCZESTNIK prezentuje jeden z wierszy wykonanych podczas eliminacji wstępnych – wskazany przez ORGANIZATORA w mailu, o którym mowa w pkt F.a.6 Regulaminu (eliminacje lokalne) albo w pkt F.b.7 Regulaminu (eliminacje on-line).

b. Koncert Galowy

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się tego samego dnia co finał, czyli 24 listopada 2024 r. na scenie Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ul. Łęgskiej 28.
 2. Laureaci finału Konkursu i osoby wyróżnione po zmaganiach finałowych będą zaproszeni do wystąpienia podczas koncertu galowego.

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagrodami w Konkursie są statuetki CUDNOLANDII, nagrody rzeczowe, a także występ podczas koncertu galowego oraz możliwość wzięcia udziału w nagraniu wiersza, które zostanie umieszczone na płycie wydanej z okazji kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA.
 2. W każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane wyróżnienia.

J. ZMIANY REGULAMINU

W sytuacjach wyjątkowych ORGANIZATOR zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o czym PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA zostanie poinformowany za pośrednictwem KONTA.