Festiwal - konkurs recytatorski

                                                                                                    Krok po kroku na FESTIWAL

                                                                                              K O N K U R S   R E C Y T A T O R S K I

1. krok PIERWSZY

Warto zapoznać się z regulaminem konkursu recytatorskiego, który znajduje się w zakładce KONKURSY. Tam można znaleźć informacje o tym kto może wziąć udział w konkursie recytatorskim oraz jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie recytacji. 

2. krok DRUGI

Aby wziąć udział w konkursie recytatorskim należy zaprezentować podczas kwalifikacji  wstępnych recytację dwóch wierszy spośród utworów umieszczonych w książkach festiwalowych znajdujących się na stronie festiwal.cudnolandia.pl. Wiersze można pobrać bezpośrednio ze strony festiwalowej - z zakładki WIERSZE. Warto skorzystać z WYSZUKIWARKI WIERSZY dostępnej pod ikonką gwiazdki z lupą.  W konkursie mogą brać udział wyłącznie prezentacje solowe. 

3. krok TRZECI 

Kwalifikacje wstępne mają formę kwalifikacji lokalnych oraz kwalifikacji on-line. 

                                                                                                        

                                                                                                  k w a l i f i k a c j e   l o k a l n e


a.       Kwalifikacje lokalne przeprowadzają PRZYJACIELE CUDNOLANDII, czyli ośrodki kultury, biblioteki, szkoły oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą. Lista PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII znajduje się w zakładce Eliminacje/PRZYJACIELE CUDNOLANDII. Ta lista wciąż się powiększa! Jeśli Twoja szkoła, biblioteka, ośrodek kultury chciałyby przeprowadzić eliminacje w konkursie recytatorskim, to powinny się skontaktować z panem Jackiem Cudnym. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT

b.      Podczas kwalifikacji lokalnych każdy UCZESTNIK prezentuje wybrane przez siebie dwa wiersze festiwalowe dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl.  

c.       Zwycięzcy poszczególnych kwalifikacji lokalnych otrzymują prawo udziału w finale konkursu, który odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku.  W razie wyjątkowo wysokiego poziomu poszczególnych kwalifikacji lokalnych prawo udziału w finale może być przyznane także innym UCZESTNIKOM tych kwalifikacji.

d.      W celu prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej udziału UCZESTNIKA zakwalifikowanego do finału Konkursu, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA, czyli rodzic/opiekun prawny dziecka albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób,  zakłada na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM i wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE. 

e.      Najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 2023 roku osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu otrzymają za pośrednictwem KONTA informację, który z wierszy prezentowanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji lokalnych, będzie stanowić repertuar UCZESTNIKA podczas finału Konkursu w dniu 3 grudnia 2023 r. 


                                                                                                 k w a l i f i k a c j e   o n - l i n e


a.       Osoba, która zamierza on-line zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu, czyli rodzic/opiekun prawny dziecka albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zwana dalej PRZEDSTAWICIELEM UCZESTNIKA, powinna założyć na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM.

b.      Aby zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA:

1.       loguje się na KONTO (na stronie festiwal.cudnolandia.pl)

2.       wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.

c.       Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego UCZESTNIKA, wypełniając dla każdego UCZESTNIKA osobny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.  

d.      Aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła  najpóźniej w terminie do dnia 5 listopada 2023 roku dwa nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące  wykonanie dwóch wierszy festiwalowych przez UCZESTNIKA. Teksty wszystkich wierszy festiwalowych są dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl.  Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez ORGANIZATORA na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

e.      Kwalifikacje wstępne on-line będą rozstrzygnięte w terminie do dnia 12 listopada 2023r.

f.        Osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem KONTA. Informacja ta będzie też zawierać tytuł jednego z wierszy zaprezentowanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji wstępnych, który będzie stanowić repertuar UCZESTNIKA podczas finału Konkursu.

4. krok CZWARTY  

Zarówno w przypadku eliminacji lokalnych, jak i eliminacji on-line, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA potwierdza udział zakwalifikowanego UCZESTNIKA w finale Konkursu w terminie do 19 listopada 2023 r. odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu UCZESTNIKA do Finału Konkursu. Brak potwierdzenia udziału w Finale w terminie wymienionym wcześniej może skutkować zaproszeniem do udziału w Finale innego UCZESTNIKA.

5. krok PIĄTY 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 3 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Informacja o godzinie zmagań finałowych oraz pozostałe informacje organizacyjne będą przesyłane na bieżąco za pośrednictwem KONTA.

6. krok SZÓSTY

Warunkiem udziału UCZESTNIKA w finale Konkursu jest otrzymanie przez ORGANIZATORA podpisanego przez PRZEDSTAWICIELA UCZESTNIKA FORMULARZA AKCEPTACJI, którego druk udostępniony jest na KONCIE. Może to nastąpić najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem finału Konkursu.

7. krok SIÓDMY

Podczas finału Konkursu UCZESTNIK prezentuje jeden z wierszy wykonanych podczas eliminacji wstępnych – wskazany wcześniej przez ORGANIZATORA w mailu przesłanym na KONTO.

8. krok ÓSMY

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się tego samego dnia co finał, czyli 3 grudnia 2023 r. na scenie Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ul. Łęgskiej 28.

                                                                           D O    Z O B A C Z E N I A    N A    F E  S T I W A L U !!!