Regulamin konkursu plastycznego

K O N K U R S     P L A S T Y C Z N Y

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury "BROWAR B." we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

C. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie ilustracji do jednego z wierszy umieszczonych w książkach festiwalowych znajdujących się na stronie festiwal.cudnolandia.pl. w dowolnej technice plastycznej na brystolu o formacie A-3. Wiersze można pobrać bezpośrednio ze strony festiwalowej.

D. I ETAP KONKURSU - KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Kwalifikacje wstępne przeprowadzają ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, zwane dalej PRZYJACIÓŁMI CUDNOLANDII.
 2. Lista PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII oraz zakres kwalifikacji znajduje się na stronie festiwalowej.
 3. Każdy uczestnik kwalifikacji wstępnych otrzymuje specjalnie przygotowany imienny autograf Jacka Cudnego, zaś najpiękniejsza ilustracja w danych kwalifikacjach wstępnych zostaje nagrodzona jedną z książek festiwalowych.
 4. Trzy najlepsze prace poszczególnych kwalifikacji wstępnych biorą udział w finale Konkursu, który odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku. W razie wyjątkowo wysokiego poziomu poszczególnych kwalifikacji wstępnych prawo udziału w finale może być przyznane także innym UCZESTNIKOM tych kwalifikacji.
 5. W celu prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej udziału UCZESTNIKA, którego praca została zakwalifikowana do finału Konkursu, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zakłada na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM i wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.

E. FINAŁ KONKURSU

 1. Komisję artystyczną do oceny prac powołuje ORGANIZATOR.
 2. Ocenie będą podlegać:
  a. oryginalność ilustracji
  b. wartość artystyczna
  c. estetyka
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się 3 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Organizator prześle informację o godzinie rozpoczęcia koncertu galowego za pośrednictwem KONTA.

F. NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są statuetki CUDNOLANDII oraz nagrody rzeczowe.

G. ZMIANY REGULAMINU

W sytuacjach wyjątkowych ORGANIZATOR zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o czym . PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA zostanie poinformowany za pośrednictwem KONTA.