Regulamin konkursu plastycznego

K O N K U R S     P L A S T Y C Z N Y

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury "BROWAR B." we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

C. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie ilustracji do wiersza lub piosenki, które są umieszczone w książkach i płytach festiwalowych znajdujących się na stronie festiwal.cudnolandia.pl. Praca powinna być wykonana na brystolu o formacie A-3 - w dowolnej technice plastycznej

D. I ETAP KONKURSU - KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Kwalifikacje wstępne przeprowadzają ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, zwane dalej PRZYJACIÓŁMI CUDNOLANDII.
 2. Informacja o terminach kwalifikacji wstępnych przeprowadzanych przez poszczególnych PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII znajduje się na stronie festiwalowej.
 3. Każdy uczestnik kwalifikacji wstępnych otrzymuje specjalnie przygotowany imienny autograf Jacka Cudnego. Najlepsze prace kwalifikacji wstępnych biorą udział w finale Konkursu, który odbędzie się 24 listopada 2024 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku.

E. FINAŁ KONKURSU

 1. Komisję artystyczną do oceny prac powołuje ORGANIZATOR.
 2. Ocenie będą podlegać:
  a. oryginalność ilustracji
  b. wartość artystyczna
  c. estetyka
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się 24 listopada 2024 roku w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28.

F. NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są statuetki CUDNOLANDII oraz nagrody rzeczowe.

G. ZMIANY REGULAMINU

W sytuacjach wyjątkowych ORGANIZATOR zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. W.w. informacja zostanie umieszczona na stronie festiwalowej.