Regulamin konkursu wokalnego

K O N K U R S     W O K A L N Y

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. FORMUŁA I CELE FESTIWALU

Festiwal ma formę konkursu, którego celem jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystycznego wokalistek/wokalistów.

C. UCZESTNICY

I kategoria – wokalistki/wokaliści urodzeni w latach 2013-2016
II kategoria – wokalistki/wokaliści urodzeni w latach 2007-2012

D. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie podczas eliminacji wstępnych dwóch piosenek spośród utworów umieszczonych na płytach festiwalowych znajdujących się na stronie: festiwal.cudnolandia.pl
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prezentacje solowe.

E. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW

Ocenie będą podlegać:

 1. walory głosowe
 2. dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych wokalistki/wokalisty)
 3. zrozumienie tekstu i świadoma jego interpretacja
 4. muzykalność
 5. własna interpretacja piosenki
 6. indywidualność artystyczna.

F. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Osoba, która zamierza zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zwana dalej PRZEDSTAWICIELEM UCZESTNIKA, powinna założyć na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM.
 2. Aby zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA:
  a. loguje się na KONTO (na stronie festiwal.cudnolandia.pl)
  b. pobiera FORMULARZ AKCEPTACJI dostępny na KONCIE.
  c. wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE i przesyła w załączeniu wypełniony FORMULARZ AKCEPTACJI.

Po weryfikacji zgłoszenia PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA otrzymuje niezwłocznie informację.

 1. Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego UCZESTNIKA, przy czym można wypełnić tylko jeden FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczący danego UCZESTNIKA jako wokalistki/wokalisty.
 2. Wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy podać dwa tytuły piosenek spośród utworów umieszczonych na płytach festiwalowych, które UCZESTNIK ma zamiar wykonać podczas eliminacji wstępnych. Przed wyborem piosenek warto zapoznać się na stronie festiwal.cudnolandia.pl - z fragmentami piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych, a także z tekstami tych piosenek.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSTAWICEL UCZESTNIKA otrzymuje najpóźniej w terminie 3 dni dostęp do wybranych dwóch piosenek festiwalowych, podkłady muzyczne oraz teksty tych piosenek.
 4. Aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku dwa nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące wykonanie piosenek przez UCZESTNIKA. Dopuszczalne jest przesłanie nagrań wykonanych telefonem komórkowym jako narzędziem powszechnie stosowanym przez naszą młodzież. Podkłady do piosenek muszą być tożsame z tymi udostępnionymi za pośrednictwem KONTA. Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez organizatorów na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

G. I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołuje ORGANIZATOR.
 2. Kwalifikacje wstępne będą rozstrzygnięte w terminie do dnia 22 listopada 2022r.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem KONTA. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie też zawierać tytuł jednej z dwóch piosenek wykonanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji wstępnych, która będzie stanowić repertuar UCZESTNIKA podczas finału Konkursu.
 4. PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA potwierdza udział zakwalifikowanego UCZESTNIKA w finale Konkursu w terminie do dnia 29 listopada 2022 r. odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu UCZESTNIKA do Finału Konkursu. Brak potwierdzenia udziału w Finale w terminie wymienionym wcześniej może skutkować zaproszeniem do udziału w Finale innego UCZESTNIKA.

H. II ETAP KONKURSU - FINAŁ i KONCERT GALOWY

a. Finał

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 11 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Informacja o godzinie zmagań finałowych oraz pozostałe informacje organizacyjne będą przesyłane na bieżąco za pośrednictwem KONTA.
 2. UCZESTNICY pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia. Każdemu UCZESTNIKOWI musi towarzyszyć rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przez chociażby jedną z ww. osób. UCZESTNICY muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 3. Podczas finału Konkursu UCZESTNIK wykonuje jedną z piosenek wykonanych podczas eliminacji wstępnych – wskazaną przez ORGANIZATORA w mailu, o którym mowa w pkt G pkt 3 Regulaminu..

b. Koncert Galowy

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się tego samego dnia co finał, czyli 11 grudnia 2022 r. na scenie Centrum Kultury BROWAR B. we Włocławku przy ul. Łęgskiej 28.
 2. Laureaci finału Konkursu i osoby wyróżnione po zmaganiach finałowych będą zaproszeni do wystąpienia podczas koncertu galowego.

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagrody w Konkursie - w każdej kategorii wiekowej - są następujące:

a. Nagroda za I miejsce

• występ podczas koncertu galowego
• statuetka CUDNOLANDII
• nagroda rzeczowa
• możliwość wzięcia udziału w nagraniu piosenki, która zostanie umieszczona na płycie wydanej z okazji kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA.

b. Nagroda za II miejsce

• występ podczas koncertu galowego
• statuetka CUDNOLANDII
• nagroda rzeczowa
• możliwość wzięcia udziału w nagraniu piosenki, która zostanie umieszczona na płycie wydanej z okazji kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA.

c. Nagroda za III miejsce

• występ podczas koncertu galowego
• statuetka CUDNOLANDII
• nagroda rzeczowa
• możliwość wzięcia udziału w nagraniu piosenki, która zostanie umieszczona na płycie wydanej z okazji kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA.

 1. W każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane wyróżnienia.

J. ZMIANY REGULAMINU

Organizator dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych zmianę Regulaminu. W takiej sytuacji, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA otrzyma za pośrednictwem KONTA informację o dokonanych zmianach.